คณะผู้บริหาร

Card image cap
นายกิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Card image cap
นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร
Card image cap
นางสาวเนติรัด สังข์งาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินเชื่อ / บัญชี – การเงิน / ธุรการบุคคล
Card image cap
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374