ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09/10/2562 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
04/09/2562 แจ้งความคืบหน้าการเจรจาเป็นตัวแทนสายการบิน ดาวน์โหลด
13/08/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
13/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
13/08/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374