ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22/01/2562 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
22/01/2562 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ดาวน์โหลด
03/01/2562 แจ้งสรุปการลงทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
13/11/2561 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
12/11/2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374