ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21/05/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
14/05/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14/05/2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/2562 แจ้งการขายหุ้นบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
14/05/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374