ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13/08/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
13/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
13/08/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
02/07/2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W3 (F53-5) ดาวน์โหลด
18/06/2562 กำหนดการใช้สิทธิของ NCL-W3 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374