ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10/04/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
25/03/2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
28/02/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
28/02/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
28/02/2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
28/02/2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
22/01/2562 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
22/01/2562 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ดาวน์โหลด
03/01/2562 แจ้งสรุปการลงทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374