ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

30/12/2558 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
28/12/2558 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
25/12/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
16/12/2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2558 (แก้ไข วาระที่ 2) ดาวน์โหลด
15/12/2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
27/11/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374