ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22/12/2560 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
18/12/2560 แจ้งให้ทราบเรื่องการเจรจาเป็นตัวแทนของสายการบิน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
18/12/2560 แจ้งให้ทราบเรื่องการเจรจาเป็นตัวแทนของสายการบิน ดาวน์โหลด
06/12/2560 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน NCL-W1 ดาวน์โหลด
04/12/2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
30/11/2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
13/11/2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
13/11/2560 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัทร่วม ดาวน์โหลด
13/11/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
13/11/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
13/11/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ดาวน์โหลด
13/11/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3-2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374