ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21/05/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
14/05/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14/05/2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/2562 แจ้งการขายหุ้นบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
14/05/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
14/05/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
09/05/2562 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
02/05/2562 การไม่ปรับสิทธิของ NCL-W3 ดาวน์โหลด
26/04/2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10/04/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
25/03/2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
28/02/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374