การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วีดีโอ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก. และ มอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่อกรรมการบริษัท NCL 2562 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374