โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2562                                                                                                         
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,833
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 33.66
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,943
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 136,116,974 29.972
2. บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด 57,692,100 12.703
3. น.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล 34,431,790 7.582
4. น.ส.ปิ่นรัก พัวถาวรสกุล 30,952,100 6.815
5. น.ส.ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล 30,000,000 6.606
6. นายวรวุฒิ ทัศนาวิวัตน์ 10,050,000 2.213
7. นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 7,653,454 1.685
8. นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 7,241,100 1.594
9. นางนวพร รัตนชัยกานนท์ 6,913,300 1.522
10. นายบัญชา สุขอนันต์ชัย 5,194,000 1.144
11. นายมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผล 5,020,000 1.105
12. น.ส.เนติรัด สังข์งาม 4,110,000 0.905
13. นายนวัต ชีวะพฤกษ์ 4,066,201 0.895
14. น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม 4,000,000 0.881
15. นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.881
16. นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 3,200,000 0.705
17. นายอภิชิต พรวรนันท์ 3,000,000 0.661
18. นายฐกูร เวชพาณิชย์ 2,800,000 0.617
19. นางนวลละออ วิวัตน์วรพันธ์ 2,500,000 0.550

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374