แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374