ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ

          บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิลี่ จำกัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ปัจจุบันได้หยุดประกอบธุรกิจแล้ว

          บริษัทฯ เริ่มต้นให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) โดยเริ่มจากการเป็น  ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกา และขยายสู่เส้นทางในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 2539 และปี 2543 ตามลำดับ

           เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มบริษัทและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2552  VP จึงได้เริ่มหยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง UNI ได้ขายหุ้น UNI ให้แก่คุณกิตติ  พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ได้มีการขายหุ้น UNI ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งหมด แต่ UNI ยังคงใช้สถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริษัทฯ และยังต้องพึ่งพาบริษัทฯ ในด้านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน  VP และ UNI ได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555  และอยู่ระหว่างการรอชำระบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เพียงแห่งเดียว

          นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเริ่มต้นที่เส้นทางในภาคใต้ และขยายไปในเส้นทางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

          ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท(มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557ปัจจุบันบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 113.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53  ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945