บริษัทในเครือ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom’s Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 บริษัท และ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 3 บริษัท ประกอบกิจการให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม  ประกอบธุรกิจเพื่อจัดซื้อจัดหา และธุรกิจ Fulfillment และประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทั้งสิ้น 11 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 20 ปี โดยฯ มีทุนจดทะเบียน 113.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53  ล้านบาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มให้กับ NCL(S) เป็นจำนวนเงิน 1,325,356 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,574,635 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 2,900,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ต่อมาในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. จำนวน 1.09 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรียญสิงคโปร์  คิดเป็นจำนวนเงิน 1.09 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่าจำนวน 25 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นผลให้มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 0.35 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 7.90 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4.32 ล้านเหรียญสิงคโปร์  โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน   ร้อยละ 100

NCL International Logistics USA Inc.(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

Qingdao National Container Line Co., Ltd.(จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกชำระแล้ว 346,375 หยวน) เมื่อเดือนมกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 404,058 หยวน และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้ว 750,433 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ปัจจุบันบริษัทหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเพื่อหยุดการรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจีน)

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน และในระหว่างปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มดังนี้

เดือนมกราคม         ลงทุนเพิ่ม 337,360 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 28 มกราคม 2562

เดือนพฤษภาคม     ลงทุนเพิ่ม 675,110 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เดือนสิงหาคม        ลงทุนเพิ่ม 351,560 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ปัจจุบันบริษัทหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเพื่อหยุดการรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจีน)

LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มจำนวน 90,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 1,150,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และและดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  

ในเดือนเมษายนและมิถุนายน NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน LG Container Line Pte.Ltd. จำนวน 1.09 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 1.09 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นผลให้มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2.34 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 0.35 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 LG Container Line Pte.Ltd. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 2.69 ล้านเหรียญสิงคโปร์โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนโดยผ่านการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สามารถแปลงสภาพเงินให้กู้ดังกล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวที่เวลาใดก็ได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีการจ่ายเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจำนวน 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และจัดทำเข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ นับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 1,225,000,000 ดองเวียดนาม (เทียบเท่า 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,500,000,000 ดองเวียดนาม  และในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในประเทศเวียดนามเข้ามาลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนาม และได้ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพจาก 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 51,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาลงทุนของผู้ถือหุ้นใหม่ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ100 เป็นร้อยละ 49 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ปิด NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัย่อยในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก จึงเห็นควรให้ปิดบริษัทดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ

NCL International Logistics Private Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) และยังมิได้เริ่มดำเนินการ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

 

 

บริษัท โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเพื่อจัดซื้อจัดหา และธุรกิจ Fulfillment ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จํากัด (“บริษัทร่วม”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ประกอบกิจการให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54.99

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945