นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

        บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร  โดยได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อเนื่องทุกปี โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และบรรจุไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน”  “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน”  “นโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง” และ “นโยบายเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก” ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
  • ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ
  • ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945