นโยบายการจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท ให้เป็นผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท เน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ด้วยการมุ่งเน้นดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยกัน โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งได้เป็นนโยบายไว้ดังนี้

มิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

1.  การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.  ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางการค้า เสริมสร้างการบริหารงานภายในองค์กรให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัท หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

4.  มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพื่อให้แก่ลูกค้าและสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

5.  มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และรอบด้าน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

6.  ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลรวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร และ ผู้มีส่วนได้เสีย

มิติสังคม

7.  บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่า

9.  ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันของบริษัทฯ และสังคม เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิติสิ่งแวดล้อม

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ รวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

11. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน

12. สื่อสารและทำความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945