การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่ส่งต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ แม้ว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องคำนึงถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกิจการ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการตรวจซ่อมและบำรุงรถยนต์ที่ใช้งานส่วนกลางของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร รณรงค์การใช้กระดาษสองหน้า ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร์ เป็นเวลา และ ปิดแอร์ในช่วงพักกลางวัน รณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด และมีเครื่องทำน้ำดื่มไว้บริการพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มที่ใช้ขวดพลาสติก และยังจัดวางถังขยะเพื่อให้พนักงานได้แยกประเภทขยะเพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปใช้ประโนชน์ได้ต่อไป และในปี 2565 บริษัทฯได้เริ่มดำเนินการในการเก็บรวบรวมสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ำ และเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต


การดำเนินการด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติที่อาจกระทบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ โดยให้นำไปปฏิบัติตามดังนี้

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่วนภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามสัญญาว่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบเมื่อได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

 1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้บริหาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น  
 2. บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
 3. บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจ และ ความจริงใจของบริษัทฯที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งนี้หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว 
 4. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมขั้นต่ำในแต่ละปีสำหรับพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยุดการพัฒนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ การต่อต้านคอร์รัปชัน  เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการมีการป้องกันพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลครอบคลุมให้ถึงทุกฝ่าย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 6. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ต้องสอดคล้องรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ  นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่ง พนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน พนักงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
 7. บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนของบริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านทาง Intranet ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ (Engagement) ภายในองค์กร โดยจะแจ้งข่าวสาร ประกาศและกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบและมีส่วนร่วมผ่านช่องทางนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น Facebook Liked In และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางดังกล่าว

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” “นโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง” และ “นโยบายเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก”  โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทฯได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

 • การส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงกัน ในราคาที่เป็นธรรม
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการนั้น ๆ
 • ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
 • รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • เน้นย้ำให้พนักงานจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำเสนอทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ต้องสอดคล้องรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท  นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่ง พนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน พนักงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้บริหารและพนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน

 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาทำงาน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดี และ ความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย         

บริษัทได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีของบริษัท และฉลองเทศกาลตรุษจีน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

บริษัทจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริง และ เสริมสร้างความสมานสามัคคีแก่พนักงาน 


บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท โดยปิดโรงหนังให้พนักงานได้รับชมภาพยนต์ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945