กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนทางการด้านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การสนับสนุนในทางศาสนา เพื่อดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย รวมไปถึงด้านสุขภาพชีวอนามัย เป็นต้น

การบริจาคของใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาและเป็นกำลังใจให้แก่สังคม 


-  นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี 2564 จนถึงช่วงกลางปี 2565 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงร่วมส่งเสริมโครงการ Community Isolation กับ บริษัท รุ่งตะวันเนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสร้างห้องแรงดันลบตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับผู้เข้ารับการรักษา มาจนถึงช่วงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย
- บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและแข็งแรงก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ โดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดยนายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ ที่ตระหนักว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทย์ต้องมีความพร้อมทั้งสติปัญญาและทุนการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนละ 60,000 บาทต่อปีตลอดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณค่า คุณธรรมพร้อมให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและมีความสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

 

                    

                                                 

บริษัทฯ โดยตัวแทนผู้บริหาร นางสาวเนติรัด สังข์งาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่น 10 (นมธ.10) กลุ่มสีแดง และ นมธ.11 ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอาคาร 3 ที่ถูกน้ำท่วมในรอบปีที่ผ่าน ได้แก่อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำ พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนอนุบาล และ ชุดนักเรียนประถม แก่นักเรียนด้วย ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

                    

                                                                             ภาพก่อนปรับปรุง

                    

                                                                            ภาพหลังปรับปรุง

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอต คลับ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

                 

                 

และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนใช้ในการจัดกิจกรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945