ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14/01/2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
23/12/2562 หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
18/12/2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
18/12/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
09/12/2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W3 (F53-5) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374