ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01/02/2565 การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง (แก้ไข) ดาวน์โหลด
31/01/2565 การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด ดาวน์โหลด
27/01/2565 แจ้งการจดทะเบียนลดทุน การจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลด
26/01/2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945