ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29/06/2563 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
13/05/2563 แจ้งการปิดบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
13/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13/05/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
13/05/2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/05/2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
27/04/2563 แจ้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
07/04/2563 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
07/04/2563 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
31/03/2563 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25/03/2563 ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ดาวน์โหลด
25/03/2563 แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
25/03/2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
25/03/2563 ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลด
28/02/2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
28/02/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
28/02/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
28/02/2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563, การลดทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
28/02/2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563, การลดทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
14/01/2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374