ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

30/12/2558 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
28/12/2558 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
25/12/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
16/12/2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2558 (แก้ไข วาระที่ 2) ดาวน์โหลด
15/12/2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
27/11/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
13/11/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 ดาวน์โหลด
13/11/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ดาวน์โหลด
13/11/2558 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2558 การเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 (แก้ไข Template) ดาวน์โหลด
13/11/2558 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2558 การเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ดาวน์โหลด
02/11/2558 ชี้แจง Trading Alert List ดาวน์โหลด
02/11/2558 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ดาวน์โหลด
02/11/2558 Trading Alert List Information ดาวน์โหลด
28/09/2558 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
14/08/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
29/07/2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
15/07/2558 แจ้งการหยุดการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังท่าเรือย่างกุ้ง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
15/07/2558 แจ้งการหยุดการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังท่าเรือย่างกุ้ง ดาวน์โหลด
20/05/2558 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945