ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22/12/2559 แจ้งการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและความคืบหน้าการลงทุนในบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
22/12/2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
14/12/2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
08/12/2559 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
11/11/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ดาวน์โหลด
11/11/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด
11/11/2559 งบการเงินไตรมาส 3-2559 ดาวน์โหลด
21/10/2559 ชี้แจงข่าวลือขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23/09/2559 สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นของ บจก.เกรซ วอเทอร์ เมด ดาวน์โหลด
15/08/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
15/08/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
15/08/2559 งบการเงินไตรมาส 2-2559 ดาวน์โหลด
29/07/2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
11/07/2559 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
06/07/2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด
05/07/2559 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน ดาวน์โหลด
28/06/2559 การเผยแพร่สารสนเทศ การโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน ดาวน์โหลด
28/06/2559 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมลงทุน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
23/06/2559 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมลงทุน ดาวน์โหลด
21/06/2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945