ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13/11/2561 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
12/11/2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
08/11/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
08/11/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ดาวน์โหลด
08/11/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
08/11/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
09/10/2561 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
14/08/2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/2561 สรุปข้อสนเทศ (NCL-W3) ดาวน์โหลด
14/08/2561 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ NCL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
10/08/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
10/08/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
10/08/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
08/08/2561 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข3) ดาวน์โหลด
08/08/2561 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข2) ดาวน์โหลด
08/08/2561 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) แก้ไข ดาวน์โหลด
07/08/2561 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) ดาวน์โหลด
20/07/2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
12/07/2561 หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
10/07/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม2) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945