ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

23/12/2562 หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
18/12/2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
18/12/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
09/12/2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W3 (F53-5) ดาวน์โหลด
12/11/2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
12/11/2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 และ สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
12/11/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด
12/11/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
12/11/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
08/11/2562 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NCL-W3 ดาวน์โหลด
04/11/2562 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NCL-W3 ดาวน์โหลด
09/10/2562 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
04/09/2562 แจ้งความคืบหน้าการเจรจาเป็นตัวแทนสายการบิน ดาวน์โหลด
13/08/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
13/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
13/08/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
02/07/2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W3 (F53-5) ดาวน์โหลด
18/06/2562 กำหนดการใช้สิทธิของ NCL-W3 ดาวน์โหลด
21/05/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
14/05/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945