ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22/12/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
07/12/2564 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
03/12/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
02/12/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
26/11/2564 แจ้งการจัดสรรและผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25/11/2564 แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดาวน์โหลด
16/11/2564 แจ้งแต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี-การเงิน (CFO) ดาวน์โหลด
15/11/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
15/11/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
15/11/2564 งาบการเงินไตรมาส 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
15/11/2564 แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ,กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี-การเงิน ดาวน์โหลด
12/11/2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
01/10/2564 ยกเลิกการลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่างบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
23/09/2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
15/09/2564 แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
15/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
13/09/2564 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
02/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
27/08/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
26/08/2564 การลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่างบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945