ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01/12/2565 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO ดาวน์โหลด
01/12/2565 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
01/12/2565 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
18/11/2565 ยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ดาวน์โหลด
17/11/2565 ชี้แจงผลกระทบจากการถูกระงับการดำเนินธุรกิจชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ดาวน์โหลด
16/11/2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
15/11/2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ดาวน์โหลด
14/11/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14/11/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
07/11/2565 นำส่งสารสนเทศ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ดาวน์โหลด
24/08/2565 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
22/08/2565 สรุปแบบรายงานการได้มาจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
18/08/2565 สรุปแบบรายงานการได้มาจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
16/08/2565 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
15/08/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
15/08/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
09/08/2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
26/07/2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
12/07/2565 การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
22/06/2565 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945