ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
09/08/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
30/06/2566 ชี้แจงการซื้อหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
06/06/2566 แจ้งความคืบหน้าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ดาวน์โหลด
23/05/2566 แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ดาวน์โหลด
15/05/2566 แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ดาวน์โหลด
11/05/2566 แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
10/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
10/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
03/05/2566 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และยกเลิกหมายเลขโทรสารของบริษัท ดาวน์โหลด
03/05/2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
28/04/2566 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
28/04/2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
28/04/2566 แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก ดาวน์โหลด
21/04/2566 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
03/04/2566 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
17/03/2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
22/02/2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565, การลดทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
22/02/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
22/02/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945