การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่อกรรมการบริษัท NCL 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วีดีโอ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374