ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

                                                                                            หน่วย : ล้านบาท

 

งบการเงินรวม

งบเฉพาะกิจการ

 

2563

2564

2565

2563

2564

2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการให้บริการและการขาย

883.95

1,892.80

1,903.59

544.18

1,225.97

1,106.07

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(24.23)

112.73

(5.91)

8.38

47.06

27.54

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 

 

 

 

 

 

รวมสินทรัพย์

757.69

1,052.53

1,357.21

663.51

868.08

1,185.89

รวมหนี้สิน

480.86

617.36

680.71

359.78

477.09

522.80

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

276.83

435.17

676.50

303.73

390.99

663.09

งบกระแสเงินสด

 

 

 

 

 

 

เงินสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

35.55

98.99

(5.42)

34.73

30.56

10.62

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(2.12)

 (29.29)

 (9.33)

(50.42)

 (29.32)

 (5.31)

เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(23.73)

 22.04

114.61

13.25

 59.41

 96.97

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

19.50

 17.43

 13.86

20.64

 14.81

 18.66

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (%)

(2.95)

 5.87

 (0.35)

1.54

 3.84

 2.49

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%)

(3.32)

 12.27

 (0.55)

1.29

 6.15

 2.68

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

1.74

 1.42

 1.01

1.18

 1.22

 0.79

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(9.67)

 33.24

 (1.24)

2.78

 13.55

 5.23

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.00

0.00  

 -  

0.00

 0.00  

 -  

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)

(0.057)

0.244

(0.013)

0.018

0.103

0.053

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945