โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/3/65                                                                                                      
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,910
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 78.01
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6/7/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,862
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 60,066,974 11.37
2. น.ส. มณทิรา เจริญวัลย์ 31,649,517 5.99
3. น.ส. ยลสิริ สยามวาลา 18,259,337 3.46
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,145,901 2.87
5. นาย ภูริภัทร์ ปิตกานันท์ 13,772,891 2.61
6. น.ส. สิริลักษณ์ เดชธำรง 12,412,400 2.35
7. นาย ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์  11,000,000 2.08
8. นาย วริศ ยงสกุล 10,430,100 1.97
9. นาย ภาณุภณ วรพาณี 10,000,000 1.89
10. นาง กวิสรา พัฒนเจริญ  9,600,000 1.82
11. นางละออ ตั้งคารวคุณ 9,350,000 1.77
12. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ 6,875,800 1.30
13. นางปราณี วิชัยกุล 6,470,600 1.23
14. นายนิติ ธรรมจักร 5,105,000 0.97
15. น.ส. พัทธ์ธีรา หอมวิไล 5,012,800 0.95
16. น.ส. เสาวนีย์ สิทธิวรวัฒย์ 4,646,900 0.88
17. นายพรชัย กรัยวิเชียร 4,590,000 0.87
18. นายอำนาจ สุกาญจนกุล 4,553,800 0.86
19. น.ส. สไบทิพย์ วรรณรักษ์ 4,417,300 0.84
20. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 4,413,400 0.84

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300