โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564                                                                                                         
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,649
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.91
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/04/2564 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,613
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 127,066,974 27.98
2. บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด 37,100,000 8.17
3. น.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล 36,680,000 8.08
4. น.ส.ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล 31,264,400 6.88
5. น.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล 31,000,000 6.83
6. นายวิศิษฏ์  ประสิทธิศิริกุล 7,787,154 1.71
7. นายวรนันท์  ธินรุ่งโรจน์  7,630,000 1.68
8. นายอำนาจ  สุกาญจนกุล 7,611,700 1.68
9. นางนวพร รัตนชัยกานนท์ 6,982,900 1.54
10. นายบัญชา สุขอนันต์ชัย  6,203,000 1.37
11. นางสาววาสนา  สินธุวงศ 5,100,000 1.12
12. นายนวัต  ชีวะพฤกษ์ 4,069,031 1.00
13. นางสาวพรทิพย์  แซ่ลิ้ม 4,000,000 1.00
14. นางสาวเสาวนีย์  สิทธิวรวัฒน์ 3,746,900 0.83
15. นายไชยสิทธิ์  วงศ์วิภาพร 3,600,000 0.80
16. นางสาวเนติรัด  สังข์งาม 3,550,000 0.78
17. นางนวลละออ  วิวัฒน์วรพันธ์ 3,005,000 0.66
18. นายฐกูร  เวชพาณิชย์ 3,000,000 0.66
19. นายอภิชิต  พรวรนันท์ 3,000,000 0.66
20. นายแพทย์ธวัชชัย  วิวัฒน์วรพันธ์ 2,750,000 0.60

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374