การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วีดีโอ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่อกรรมการ NCL 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ใบแทรก (การร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านอิเลคทรอนิกส์) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ ก มอบฉันทะ ข และมอบฉันทะ ค (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374