ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2557 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945