สารจากกรรมการบริษัท
          สำหรับปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งของรัสเซีย - ยูเครน ทำให้เกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยชาติตะวันตก ประกอบกับประเทศจีนยังคงปิดประเทศตามนโยบาย Zero COVID ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานั้น ได้ส่งผลให้เกิดการชะงักของภาคการผลิตและขนส่ง ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวนี้เช่นกัน จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของบริษัทในการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ และต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดการผันผวนได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกภาคส่วนของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

              ในปี 2565 บริษัท มีรายได้รวม 1,938.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งค่าระวางเรือปรับตัวลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลาย และความต้องการขนส่งสินค้าลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายน้ำยาฟอกไตยังคงเพิ่มขึ้น 14.2 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จากการปรับขึ้นราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกไต ในส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการใช้บริการที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายธุรกิจ

              นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และได้ขยายธุรกิจในส่วนของ Non – Logistics มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจ Logistics เพียงด้านเดียว และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในให้เกิดความเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

               ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งยังรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรให้ตระหนักและดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

              ท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945