NCL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

พลเอก พอพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการ และคุณกิตติ  พัวถาวรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2563 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  และบริษัทขอส่งต่อกำลังใจและความห่วงใย่ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945