บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลเอกพอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ และนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้สอดรับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์และการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆในอนาคต โดยผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจด้าน Non-Logistic อาทิเช่น ธุรกิจ Digital Agency รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆจากภาครัฐ และโปรเจกต์กัญชง-กัญชาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและในเชิงพาณิชย์ โดยจะเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945