ผถห.NCL ไฟเขียวเพิ่มทุน รองรับวอแรนต์

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 105 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ NCL-W1

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) พร้อมคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 105 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ NCL-W1 จำนวน 140 ล้านหน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3:1 โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น อายุ 2 ปี ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสด เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคต

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945