ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ผ่านฉลุย เพิ่มทุน NCL-W2 และปรับสิทธิ NCL-W1

มติที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน2560 เวลา 10.00 น. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร นำโดยฯพณฯกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการบริษัท นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

โดยมติที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) จากเงื่อนไขเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเงื่อนไขใหม่คือ อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น เป็นเงื่อนไขใหม่จำนวน 63,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 6,350,000 หุ้น

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945