บริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่น 10 (นมธ.10) กลุ่มสีแดง และ นมธ.11 ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอาคาร 3 ที่ถูกน้ำท่วมในรอบปีที่ผ่าน


    

บริษัทฯ โดยตัวแทนผู้บริหาร นางสาวเนติรัด สังข์งาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่น 10 (นมธ.10) กลุ่มสีแดง และ นมธ.11 ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอาคาร 3 ที่ถูกน้ำท่วมในรอบปีที่ผ่าน ได้แก่อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำ พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนอนุบาล และ ชุดนักเรียนประถม แก่นักเรียนด้วย ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945