นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน”  “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน”  “นโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง” และ “นโยบายเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

 • การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
 • การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
 • ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

นโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง

 • บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเลี้ยงรับรองกับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่องานกับบริษัท ทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เข้าข่ายเป็นการติดสินบน เว้นแต่ การเลี้ยงรับรองนั้นเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม หรือเป็นไปตามงบประมาณ หรือเหมาะสมกับโอกาส รวมถึงตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เลี้ยงรับรองในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การเลี้ยงรับรองในระหว่างที่การประมูลงานยังดำเนินการอยู่ การเลี้ยงรับรองที่ให้เป็นการตอบแทนกันมีการกระทำที่แอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เลี้ยงรับรองที่จะขัดต่อนโยบายของคู่ค้าธุรกิจ ภาครัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เลี้ยงรับรองโดยมีเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อให้ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เลี้ยงรับรองในกรณีที่เป็นการละเมิดนโยบายของบริษัท และกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองให้ถือปฏิบัติตามอำนาจดำเนินการ ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก

 • การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานใดนั้นจะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องดำเนินการในนามบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่บริจาคและให้การสนับสนุนไปยังเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
 • ควรมีการติดตามหรือตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้งนี้การบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น
 • การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการบริจาคให้ถือปฏิบัติตามอำนาจดำเนินการ ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท

บทลงโทษ

บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945